Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDIFIT MILON CLUB

Artikel 1 Definities
De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende sport en leefstijl activiteiten.
De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot sport en leefstijl activiteiten.
Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van sport en leefstijl activiteiten..

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod
1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld. (digitaal met instructeur)
3. Het aanbod omvat ten minste:
- de vermelding van de mogelijkheid om de sportruimte en faciliteiten te bezichtigen;
- de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
- de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
- de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
- de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
- op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
- de wijze van betaling en de betalingstermijn;
- de periode van de Overeenkomst en opzegtermijn.
- het (huishoudelijk) reglement.
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod van de algemene voorwaarden is digitaal en zijn terug te vinden op de website van de club.

Artikel 4 De Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.
De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging
1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
- een Overeenkomst van 6 maanden met resultaat garantie.
- een Overeenkomst van langere duur met resultaatgarantie.
resultaatgarantie
wanneer consument in week 12 van zijn abonnement geen aantoonbaar resultaat (sterker, fitter of slanker) heeft bereikt dan kan het abonnement per direct worden beëindigd mits aan de volgende zaken is voldaan:
- Gedurende de eerste 12 weken van de abonnementsperiode minimaal 2x per 10 dagen gesport hebben op de Milon cirkel.
- Minimaal twee maal de weerstand  laten verhogen (plussen)
- De instructies van de medewerkers hebben opgevolgd
- In geval van ziekte of blessure tijdens de resultaat garantieperiode kan deze periode verlengt worden met nogmaals 12 weken. De beoordeling start dan dus opnieuw na herstel van de ziekte of blessureperiode.
2.Tenzij dit anders is overeengekomen, dienen alle overeenkomsten te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 betaalde maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:
- de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd en verder dan 12km (routeplanner) van de Milonclub voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. (enkel in overleg van bewijs inschrijving nieuwe woonplaats)
- het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten of deze op een later tijdstip in te halen.
Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
4. De Overeenkomst dient schriftelijk aan de receptie te worden opgezegd.
5.Als de Consument gedurende een periode van langer dan één week geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode nogmaals abonnementskosten in rekening worden gebracht. De betaling van het volledige abonnement/looptijd dient echter altijd eerst te worden voldaan.
6. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
- de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
- de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
7. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam (via nieuwsbrief) bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt van meer dan 5%, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer
1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
5. De Ondernemer zal zich houden aan een kwaliteitsprotocol.
6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument
1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen
1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname
1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een toegangspas. Deze pas dient altijd bij binnenkomst te worden gebruikt voor registratie van het bezoek. (inchecken aan receptie met milonpas)
2. Indien het pasje van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuwe worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen. (€25,-)

Artikel 12 Betaling
1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum  is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5  in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. (gebruik altijd een kluisje voor uw eigendommen)
2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten
1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. (schriftelijk t.a.v. directie)
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Gratis kennismaken

Gratis kennismaken

Ervaar Medifit Milon met de gratis proefweek fitness, start vandaag nog!

Lees meer
Milon Cirkel

Milon Cirkel

Milon Cirkel: fit in 35 minuten per training en 15 keer meer resultaat dan in de gewone sportschool

Lees meer
Fysiotherapie

Fysiotherapie

Last van lichamelijke klachten? Maak dan kennis met de fysiotherapeuten bij Medifit Milon Club.

Lees meer
Bring a friend

Bring a friend

Samen sporten wordt nu nog leuker!

Lees meer